דוקומנטציה

תיאום מס

שאילתא IMTM

שאילתת IMAS מאפשרת חישוב מס של שכירים במהלך שנת המס, וכן של כאלה שאינם שכירים (שכר מרצים, אמנים וכו') אך אינם מחויבים בפתיחת תיק במשרדי השומה. השאילתה מאפשרת קליטת נתוני המעבידים/המשלמים, סכומי ההכנסות, הניכויים והזיכויים לרבות עדכונים או שינויים של נתונים אלה "ON LINE ". על סמך הנתונים נערך חישוב, ונקבע שיעור המס שיש לנכות במקור מהתשלום. הנתונים הנקלטים במערכת נשמרים בזכרון וניתנים לשליפה בעת הצורך. המסכים של השאילתה:
1. "חישוב תיאומי מס " (מסך כניסה תפריט).
2. "הכנסות לפי מעבידים מנכים" (מסך נתונים על משלמים, הכנסות ניכויים
וזיכויים).
3. "חישוב המס לשנת _____" (מסך תיאום המס ושיעורי המס לניכוי).
4. "פרטי אישור למעביד " (מסך בחירת האישור להדפסה).
5. "פרטי האישורים שניתנו" (מסך הצגת כל האישורים שניתנו עם אפשרות
להדפסת העתק).
6. "הערות מיוחדות (להוספת לצפייה)" מסך שנועד לשידור של הערות הנוגעות
למבקש, ולצפיה בהן.

מסך "חישוב תיאומי מס"
יש למלא מס' זהוי של 9 ספרות וצופן. יש לבחור את האפשרות הרצויה מ- 4 האפשרויות המוצגות וללחוץ ENTER. אם לא סומנה אפשרות, על ידי לחיצת ENTER יתקבל מסך "הכנסות לפי מעבידים מנכים".  לקבלת הדרכה בכל אחד מהמסכים, יש ללחוץ PF10 . אם חפצים בהדרכה לשדה ספציפי, יש להעמיד הסמן על השדה וללחוץ PF10 .

מסך "הכנסות לפי מעבידים מנכים"
במסך זה נכללים כל הנתונים הקובעים את חישוב המס. בכותרת מתקבלים אוטומטית הנתונים הבאים: תאריך לידה (חודש, שנה),
מין (1- זכר, 2 -נקבה)
והמצב האישי (1 -רווק/ה, 2 -נשוי/אה, 3 -גרוש/ה, אלמן/ה).
אם קיימות הערות בחלון להערות מיוחדות, אזי בעת הכניסה למסך זה יעמוד הסמן על חלקו התחתון של המסך להצביע על קיום הערות כאמור. יש להקיש PF4 על מנת לקרוא את ההערות לפני המשך הטיפול. ניתן גם בשלב זה להוסיף הערות חדשות לצרכי מידע בעתיד. הערה חדשה כאמור לעיל תישמר במערכת אך ורק אם הוקש PF2 לעדכון ההערה.

שדה "חודש הפעלה"  
בשורת כותרת מופיע שדה "חודש הפעלה" המיועד לשידור מספר החודש המשמש בסיס לתיאום המס. יש לרשום בשדה זה את החודש האחרון לפני הגשת הבקשה לתיאום.
שדה "מס. תיק ניכויים" 
יש לרשום מס. תיק הניכויים של המעביד/משלם. נא לבדוק התאמה בין מס. תיק המעביד לבין שם המעביד אשר יופיע לאחר לחיצת ENTER ראשונה.
שדה "קוד"  
יתמלא אוטומטית ע"י המחשב לאחר רשום סוג ההכנסה, לשימוש עתידי.
שדה "סוג ההכנסה"  
יש למלא הקוד המתאים. העמדת הסמן בשדה "סוג הכנסה" ולחיצה על PF10 נותנת את פירוט קודי ההכנסות. כאשר מבוקש אישור על ניכויים/זיכויים בלבד שאינם פונקציה של הכנסה יש להקיש קוד 49. הקשת הקוד תאפשר שידור ההקלות להם זכאי הנישום בלא הצורך למלא את סכום ההכנסות המשוער.
שדה "מ/ש" 
כאשר המבקש מביא נתונים על הכנסה חודשית קבועה יש להקיש "1". המחשב יחשב את ההכנסה השנתית הצפויה ויונפק אישור חודשי. כאשר אין המדובר בעובד חודשי, יש להקיש בשדה "0" או להשאירו ריק. בנוסף יש למלא בשדה "סכום" את סכום ההכנסה השנתית הצפויה שיחושב על ידי נותן האישורים. האישור שיונפק יהיה שנתי. כאשר מדווחים על פטור מסוג 9(5) יש למלא "9" בשדה זה, ולמלא את סכום הפטור השנתי בשדה "פטור".
שדה "סכום" 
בשדה זה יש לרשום את סכום ההכנסה המהווה בסיס לתיאום (ראה הסבר לעיל בשדה מ/ש). קיימת אפשרות למלא סוג הכנסה אחד בלבד אצל אותו מעביד, מלבד סוג הכנסה של "משמרות" שמצטרף לסוג הכנסה 01.
שדה "פטור" 
יש למלא בשדה זה את סכום הפטור אם קיים פטור להכנסה זו. פטור מסוג 9(5) יש למלא בשורה נפרדת עם סוג ההכנסה המתאים וסימון "9"בשדה מ/ש.
שדה "שיעור" 
יש למלא בשדה זה את אחוז הפטור בסוג הכנסה מקצבה בלבד (סוג הכנסה 44). באמצעות PF8 אפשר לדפדף למעבידים 3-4 ו 5-6 להמשך השידור.
הכנסות/ניכויים/זיכויים
חלקו התחתון של המסך משמש למילוי נתונים שיש לקחתם בחישוב המס, אך אינם קשורים במעביד מסויים:נקודות זיכוי, ניכויים והנחות אחרות. הנתונים יירשמו לפי הקודים המצויים בהדרכה לשאילתה. נקודות הזיכוי בגין תושב, נסיעה ואשה ינתנו אוטומטית ואין צורך לשדרם. לאחר שידור כל הנתונים הנדרשים והקשת ENTER, בראש המסך מתקבלת שורה עם הוראות. ע"י לחיצת PF1 ניתן להגיע להצגת חישוב המס.

שאילתא IMAS

שינוי מעביד או סוג הכנסה בריבית להחזרים (סוג הכנסה 60 או 61) 

1. יש לבצע ביטול ע"י שתילת "1" ב"חיוב" של הריבית, אצל המעביד שאצלו מתבצע השינוי. אם יש פטור של 9(5) יש לתת "1" ב"פטור".
2. לאחר מכן יש להפיק אישור, על מנת שתישלח תנועה למערכת ההחזרים.
3. לאחר מכן ניתן במסך מעבידים לשנות את סוג ההכנסה או המעביד או לבטלם.

מין

1 – גבר
2 – אישה

מצב משפחתי

1 – רווק, רווקה
2 – נשוי, נשואה
3 – גרוש, גרושה
אלמן, אלמנה
4 – פרוד

שדה "מס תיק ניכויים,

יש לרשום מס. תיק הניכויים של המעביד/משלם. נא לבדוק התאמה בין מס. תיק המעביד לבין שם המעביד אשר יופיע לאחר לחיצת ENTER ראשונה.

מעביד נוסף

כאשר לעובד הוצאו אישורים על תאום ניכויים מהכנסותיו ובמהלך שנת המס מתווסף "מעביד נוסף" (או מעבידים נוספים) ויש צורך להוציא אישור למעביד הנוסף על תאום ניכויים, בלי לשנות את האישורים שהוצאו למעבידים הקודמים, יש לפעול לפי המקובל. לאחר קבלת פרטי המעביד יש לסמן תו כלשהו בשדה "למעביד נוסף" ולהקיש ENTER. המערכת תגיב על ידי כתיבת המילים "אושר כנוסף". אם סימנת "מעביד נוסף" לא תקבל מסך בחירת האישור בלחיצת PF5, אלא האישור למעביד הנוסף יודפס אוטומטית לפי אחוז מס משוקלל. יציאה ב-PF3 תגרום לסימון להיעלם והמצב יחזור לקדמותו.

שדה " קוד "
יתמלא אוטומטית ע"י המחשב לאחר רשום סוג ההכנסה, לשימוש עתידי.

סוג הכנסה
01 – משכורת/שכר עבודה
03 – אובדן כושר עבודה זמני
04 – משיכה מקרן השתלמות
05 – שכר משמרות
07 – פיצויי הלנת שכר
08 – מלגות ממכון מחקר
10 – שכר דירקטורים
11 – שרותים ונכסים
12 – שכר סופרים
13 – שכר מרצים
14 – שכר אמנים
15 – שרותי משרד
16 – מורי דרך עצמאים
19 – ספורטאים (עצמאי)
20 – בוחנים (עצמאי)
30 – ריבית מוגבלת 35%
32 – דיבידנד בשיעור 25%
33 – דיבידנד בשיעור 35%
34 – דמי שכירות למגורים
38 – דמי שימוש בנכס
40 – מענק פרישה
41 – קיצבת שאירים
42 – ריבית/הפרשי הצמדה
43 – פריסת מענק פרישה
44 – קיצבת פרישה
45 – קצ.פרישה – מער' פרישה
46 – היוון קצבה
47 – קצ.אובדן כושר מיגיעה אישית
48 – קצ.אובדן כושר לא מיגיעה אישית
49 – אישור לזיכוי/ניכוי בלבד
50 – הכנסה לאחר פטירה 40%
53 – ריבית מוגבלת ל-25%
54 – דמי שכירות למגורים 10%
55 – שבירת קופת גמל
56 – תשלום לחבר קיבוץ
57 – נכסים פרטיים
58 – פיצויי נזיקין
59 – תשלום עבור משפחתון
60 – ריבית 10%-15%.
61 – ריבית 15%-20%.
70 – ריבית 10%.
71 – ריבית 15%.
80 – מענק שארים
83 – פריסת מענק שארים

למייצגים
# – חסום.
& – למייצגים, לבעלי תיק מ"ה.

שדה "מ/ש"
"0" או ריק – כאשר הסכום בשדה "חיוב" הוא הסכום השנתי.
"1" – כאשר ממלאים בשדה "חיוב" את סכום ההכנסה החודשית. המחשב יחשב את סכום ההכנסה השנתית.
"2" – לסוג הכנסה 55 – "שבירת קופת גמל". כאשר עילת הפטור היא נכות 75%.
"3" לסוג הכנסה 55 – "שבירת קופת גמל". כאשר עילת הפטור היא הוצאות רפואיות.
"6" – פטור "רשת בטחון" לקיבוצים. אין למלא חיוב.
"9" – כאשר מדווח על פטור מסוג 9(5). אין למלא חיוב.

הסבר לשדה "סכום"
בשדה זה יש לרשום את סכום ההכנסה המהווה בסיס לתיאום (ראה הסבר לעיל בשדה מ/ש). אם מגיע פטור לנישום, יש לרשום את הסכום החייב בשדה "חיוב" ואת הסכום הפטור בשדה "פטור". קיימת אפשרות למלא סוג הכנסה אחד בלבד אצל אותו מעביד, מלבד סוג הכנסה של "משמרות" שמצטרף לסוג הכנסה 01.

הסבר לשדה "פטור"
יש למלא בשדה זה את סכום הפטור, אם קיים פטור להכנסה זו. פטור מסוג 9(5) יש למלא בשורה נפרדת עם סוג ההכנסה המתאים וסימון "9" בשדה מ/ש.

הסבר לשדה "שיעור"
יש למלא בשדה זה את אחוז הפטור בקיצבה בלבד. (סוג הכנסה 44).

פרוט קודים כלליים
הכנסות
150 – עצמאית.
158 – ממשכורת.
258 – מקצבאות.
068 – ממשמרות.
059 – מנכס בית
055 – בשיעור 25%
165 – מוגבלת ל-25%
167 – מרכוש אחר
267 – מריבית
053 – בשיעור 35%
065 – מוגבלת ל-35%
061 – מפטנט
זיכויים
021 – בן/ת זוג לא עובד
022 – הורה יחיד
027 – מס.ילדים אחרים עד 18
127 – מס.ילדים ילוד או בוגר
190 – ילדים לא בחזקה
023 – מס.נטולי יכולת
024 – חודשים חייל משוחרר
044 – חודשים עולה חדש
026 – משפחה חד הורית
028 – מזונות לבן/בת זוג
029 – כלכלת ילדים
132 – אחזקת קרוב במוסד
036 – תש.לזיכוי 45 א
045 – פנסיה מקיפה
039 – % הנחה תושב ספר
139 – הכ.מזכה זיכוי אילת
037 – תרומות לפי ס.46
143 – הנצחת חייל
092 – זיכוי הנגב
038 – זיכוי אחר
093 – זיכוי ישובים
121 – חזרה לעבודה
181 – זיכוי סטודנט
138 – תושב חוץ זכאי
235 – זיכוי תושב חוזר
ניכויים אישיים
016 – עבודה מזכה
030 – תשלום לבטוח לאומי
031 – תגמולים עמית עצמאי
035 – קצבה עמית עצמאי
005 – מחקר ופיתוח
135 – קצבה מקיפה

 

הכנסות נוספות 35%

יש למלא שדה זה מטופס 611 ב, משדה "בן/בת זוגו", המתאים לטור של "הכנסה חייבת לקבלת פטור בשיעור %35 מס "ריבית מזכה"".