דוקומנטציה

שידור עסקת מס שבח ורווח הון

שידור עסקת מס שבח ורווח הון שאילתא IHON

הדרכה לשאילתא IHON – שידור עסקת מס שבח.
==========================================

"טיפ חשוב" לפני שידור נספח עסקת מס שבח יש להוציא את נתוני העסקאות באמצעות שאילתא M905.

14 – אחוז הנחה במס שבח
15 – סכום ותאריך המכירה
16 – רווח ריאלי עד לתחילה (המועד הקובע) (עד 07.11.2001 עד מס שולי מקסימאלי)
19 – רווח ריאלי לאחר המועד הקובע (מ-7.11.2001 מיסוי של 20%)
69 – סה"כ ריאלי לאחר השינוי (משנת 2012 מיסוי של 25% ולבעל מניות מהותי 30%).
17 – אינפלציוני חייב (עד 31.12.1993)
18 – שיעור מס מרבי

שייכות – 0 של שני בני הזוג, 2 של בן הזוג הרשום, 3 של בן הזוג.

"טיפ חשוב" את תוצאת סך כל החיוב משידור עסקת מס שבח יש להעביר לשדה 041 בשידור הדוח ואת שדות 054 (מספר נספחים), 254 אם הנכס בשייכות בן זוג רשום או קוד 354 אם הנכס של בן הזוג וכן שדה 056 סך מחזור (מכירות).

שידור עסקת מס שבח עם שיעורי מס היסטוריים

תחילה, יש להזין את סכום שבח המקרקעין כולו בקוד 16 (הנתון אינו מוצג בנפרד בשאילתא M905 וכדי להגיע אליו יש לחבר את נתוני השבח).
שאר השדות הנדרשים הם 15 , 17 ו-18. (אין צורך לשדר את 19 ו-69).
15 – סכום ותאריך המכירה
16 – כאמור לעיל, סכום השבח הכולל.
17 – נשאר ריק (ללא ערך)
18 – מס מירבי היסטורי ושנת רכישת הנכס.

שידור עסקת מס שבח עם פריסה

  1. לוקחים את השבח הריאלי עד תחילה (המועד הקובע) (משאילתא M905) ומחלקים במספר שנות הפריסה הרצויות (לצורך חישוב לכמה שנות מס כדאי לפרוס).
  2. מסמנים בפריסה 1.
  3. לוקחים את נתוני השומות של שנות הפריסה הרצויות ומאתרים את סך כל הזיכויים שלא נוצלו אותם נכניס בשדה 98 יחד עם שנת המס. (לדוגמא אם סך הזיכויים היה 15,000 ש"ח ונוצלו 10,000 ש"ח בדוח, אז נשדר בקוד 98 רק 5,000 ש"ח לאותה שנת מס וכך לחזור על הפעולה לכל אחת מהשנים של הפריסה).
  4. בשדה 97 משדרים את סך ההכנסה החייבת מהדוח, לכל אחת משנות המס של הפריסה.
  5. אין צורך לשדר את שנת הפריסה עצמה.
  6. כל שאר הנתונים כמו בעסקת שבח רגילה קודים 15,16,17,18,19,69.

 

הדרכה לשאילתא IHON – שידור נספח רווח הון.
==========================================

כללי
====

* שאילתא לשידור נספחי רווח הון החל משנת מס 1994.

* חובה לשדר את פרטי כל העסקאות בשאילתא IHON, לפני שידור תקציר השומה.

* שינוי בנספחים מחייב שידור חוזר של השומה כדי שהתיקון ייכלל בשומה.

* בעת שידור הנספחים נבדקת התאמת הנתונים עם הנתונים שמופיעים בתל"מ
בשאילתא 478.

* במקרה שקיימות מעל 14 עסקאות, יש לקבץ לעסקה מאולצת בשאילתא 478 לפני שידור הנספחים בשאילתא זו.

* שים לב – לסדר שידור הנספחים יכולה להיות השפעה על חישוב המס !!

השימוש בשאילתא
==============

השאילתא מורכבת מ- 3 סוגי מסכים:

מסך כניסה – במסך זה עליך להקיש מס' תיק וש"מ.
הקשת "אנטר" תעביר למסך הבא.

מסך שני – במסך זה יתקבלו נתוני התיק: שם, פ"ש, חוליה, חודש מאזן.
במסך זה יש למלא סעיף שומה וסמל מפקח. הקשת PF8 תעביר למילוי הנספחים.

מסך שלישי – במסך זה עליך למלא את נתוני הנספחים, ניתן למלא עד 6
נספחים.

במסכי הנספחים ניתן להקיש PF10 כאשר הסמן עומד על שדה כלשהו וייפתח חלון הסבר לגבי אפשרויות המילוי.
כל הקודים הניתנים למילוי בנספח מפורטים בטופס 1390!!

"מספר עסקה בתל"מ" –
בשדה זה יש למספר את העסקאות. מספור זה ייצור את ההתאמה בין עסקת רווח הון המשודרת בשאילתא זו לבין המקדמה ששולמה ושודרה בשאילתא 478 בתל"מ. לאחר שמספר זה נקלט בתל"מ בעסקה המתאימה, הוא אינו ניתן לשינוי בשאילתא זו.

"מצב הנספח' –
* בשדה זה ניתן לבטל הנספח ע"י סימון B. הנספח יבוטל לאחר עדכון (PF2).
* ניתן לסמן זמניות הנספח (טיוטא) ע"י Z.
השימוש בנספח זמני טוב למצבים בהם חסר מידע או יש הודעות שגיאה.
במצב זמני הנתונים שתוקצרו יישמרו לאחר עדכון (PF2) על אף שאינם
תקינים. המשדר יוכל לאחר ברור המידע החסר או השגוי להכנס בשנית, לתקן
את הנספח, למחוק סימון זמניות – Z ולעדכן את הנספחים התקינים.
לא ניתן לשדר שומה כאשר קיים נספח זמני ב – IHON !!

שימוש ב- PF:
============

* ENTER – הפעלה.

* PF2 – עדכון – מתבצע מהמסך הראשי בלבד.

* PF1 – מסך כניסה נקי – להתחלה חדשה.

* PF3 – מעבר למסך ראשי – ניתן לביצוע מכל נספח.

* PF7 – דפדוף בנספחים אחורה.

* PF8 – דפדוף בנספחים קדימה.

* PF10 – הדרכה.

מס' עסקה בתל"מ
==============

בשדה זה ימוספרו הנספחים בסדר עולה לפי תקצורם למחשב.
בנספחי מס שבח (עסקה 50) אין למספר מס' עסקה בתל"מ.
בנספחי ניירות ערך (עסקאות 60,61,63) אין למספר מס' עסקה בתל"מ.

פסילת ספרים
===========
לשימוש משנת 2003
0 – כשאין פסילת ספרים.
1 – במקרה של פסילת ספרים ומעוניינים להפוך את סכום
אינפלציוני לראלי.
2 – במקרה של פסילת ספרים ולא מעוניינים להפוך את סכום
אינפלציוני לראלי.

בעל מניות מהותי
===============
יחשב מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר,
ב 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ב"חבר בני אדם".
0 לא
1 כן

פריסה
=====
0 – כאשר אין פריסה.
1 – כאשר הנישום מעוניין שרווח ההון הראלי יחושב בפריסה על פי סעיף 91(ה)
לפקודה.
5 – כאשר אין פריסה ולא מעונינים להפוך סכום אינפלציוני לראלי במקרה של
פסילת ספרים.
6 – כאשר יש פריסה ולא מעונינים להפוך סכום אינפלציוני לראלי במקרה של
פסילת ספרים.

כאשר יש פריסה (1 או 6) יש למלא בתוך הנספח את שנות הפריסה ואת ההכנסה החייבת בכל אחת משנות הפריסה בקוד 79 ולא יותר מ – 6 שנים אחורנית כולל שנת המכירה. קודים 5 ו-6 מותרים לשימוש עד שנת 2002 ,
משנת 2003 ניתן למלא זאת בקוד פסילת ספרים.

שייכות (למי שייכת עסקת רווח ההון)
======
0 – יחיד.
1 – חברה.
2 – 'בן זוג רשום', שנה לפני הנישואין או מירושה.
3 – בן/בת זוג, שנה לפני הנישואין או מירושה.

הפקעה
=====
0 – אין.
1 – יש.

נכס חו"ל
========
0 – לא
1 – כן
2 – כן , מקרקעין (בשנת 2006)
3 – עולה חדש או תושב חוזר ותיק (משנת 2011)
4 – תושב חוזר (משנת 2011)

קודי שידור בעסקאות
15 – מכירה
16 – רווח ריאלי עד למועד הקובע
17 – אינפלציוני חייב
18 – שיעור מס מרבי
20 – עלות
40 – פחת שנצבר על העלות
50 – יתרת הוצאות השבחה (יכול להופיע בנספח עד 5 פעמים)
53 – הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה
27 – מחצית הוצאות החזקה שלא הותרו בניכוי ולא נזקפו לעלות
55 – הוצאות הקשורות במכירה שלא הופחתו מהתמורה
57 – רווחים ראויים לחלוקה
58 – רווחים ראויים לחלוקה לאחר המועד הקובע
96 – רווח הון ריאלי של הנכס המוחלף שנצבר עד למועד הקובע
59 – ניכוי אזילה /נפט /סרטים שהותר וחל עליו סעיף 91(ב2)
72 – קיזוז לפי סעיף 96 מרווח הון ריאלי עד למועד הקובע
73 – קיזוז לפי סעיף 96 מסכום אינפלציוני חייב
74 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי עד למועד הקובע
75 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מסכום אינפלציוני חייב
76 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי עד למועד הקובע
77 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מסכום אינפלציוני חייב
78 – ניכוי בשל אינפלציה מרווח הון ריאלי עד למועד הקובע
79 – ניכוי בשל אינפלציה מסכום אינפלציוני חייב
92 – במכירת מוניטין, תאריך תחילת תקופת צמיחת המוניטין
97 – הכנסה חייבת בשנת הפריסה (יכול להופיע בנספח עד 5 פעמים לפי שנות הפריסה)
98 – סכום זיכוי לפריסה (בהתאמה לכל שנה פרוסה בה יש הכנסה חייבת – קוד 97)
39 – סימון תושב אזור ב"ש והנגב והנכס הנמכר נמצא באזור זה (כולל ספר מ- 2003)
19 – רווח ריאלי לאחר המועד הקובע – משנת 2003-2005: מיסוי של %25
שנת 2006 : מיסוי של %20 (למעט שבח ובעל מניות מהותי: מיסוי של %25)
80 – ניכוי בשל אינפלציה – מרווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע
83 – קיזוז לפי סעיף 96 – מרווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע
85 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון לאחר המועד הקובע
87 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון לאחר המועד הקובע
24 – קוד לעסקת דייר מוגן
00 – סכום הקודים ששודרו בנספח

קודים נוספים
—————————————————————————
11 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 10%
12 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 15%
10 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 20%
13 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 25%
44 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 35%
45 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 15%מניירות ערך זרים
04 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 20% מניירות ערך זרים
06 – רווח חייב במס לא כולל הפסדים בשיעור 25% מניירות ערך זרים
31 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 10%
32 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 15%
30 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 20%
33 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 25%
34 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 35%
35 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 15% מניירות ערך זרים
03 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 20% מניירות ערך זרים
35 – הפסדים שנוצרו משיעור מס 25% מניירות ערך זרים
61 – הפסדים לקיזוז במונחי מס בשיעור 10%
62 – הפסדים לקיזוז במונחי מס בשיעור 15%
63 – הפסדים לקיזוז במונחי מס בשיעור 25%
60 – קיזוז הפסדי הון מועברים מניירות ערך בשיעור 20%
37 – קיזוז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך בשיעור 20%
38 – קיזוז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך בשיעור 25%
36 – קיזוז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך בשיעור 35%
88 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 10%
89 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 15%
93 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 20%
85 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 25%
84 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 35%
94 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 15% מניירות ערך זרים
08 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 20% מניירות ערך זרים
41 – הפסדי הון הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 25% מניירות ערך זרים
81 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 10%
82 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 15%
99 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 20%
87 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 25%
86 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 35%
95 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 15% מניירות ערך זרים
09 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 20% מניירות ערך זרים
43 – הפסדים מעסק הניתנים לקיזוז מרווח הון ריאלי 25% מניירות ערך זרים
90 – מחזור מכירות שנוכה ממנו מס מחזור ע"י הבנקים
91 – מס שנוכה במקור מהמחזור ע"י הבנקים
56 – סכום המכירות