דוקומנטציה

שאילתות ייחודיות למע"מ (מערכת ישנה)

חישוב ריבית, הצמדה וקנסות במע"מ שאילתא 002,066

1. המטרה והשימוש:  כלי עזר לחישובי הצמדה ריבית וקנס.
2. המסכים שיוקרנו:
א. מסך לחישוב.
ב. פירוט חישוב ריבית וקנס פיגורים.
ג. פירוט יחוס תשלום וחישוב פטור.
3. הפעלה :
3.1 הזנת תאריכים
כל התאריכים מופיעים במבנה : שנה, חודש, יום לדוגמא: 01012016.
3.2 סכום התשלום
שדה רשות, בכדי לקבל הדמיה של יחוס התשלום לפי היתרות, תאריך סיום  החישוב מהווה תאריך ערך התשלום. כאשר ממלאים סכום תשלום, ורוצים לקבל חישוב הכולל פטור לפי סעיף 187 א' יש למלא "שנת מס".
3.3 סכום הקרן
חובה למלא סכום זה. יתרות הצמדה, ריבית וקנס אינם חובה.  להפעלת החישוב הקש/י "ENTER".
3.4 תוצאות החישוב
– מדדים: מדד המחירים לצרכן לתאריכי התחלה והסיום (לפי בסיס 1951).
– מספר הימים לריבית.
– מספר הימים לקנס.
– תוספות: תוספת חיובי הצמדה, ריבית וקנס פיגורים.
– פטור : לפי סעיף 187 א' – כאשר התשלום חל באחד משלושת החודשים הראשונים שלאחר תום שנת המס. פירוט חישוב הפטור במסך PF5.
– לאחר החישוב: יתרות המקור + תוספות,בהפחתת הפטור.
פעילויות אפשריות
PF3" .1" – פירוט חישוב יציג את פירוט חישוב ריבית הקנס, לפי תקופות.
PF4" .2" – המשך חישוב מאפשר המשך חישוב עם היתרות שנוצרו בחישוב הקודם לתאריך סיום גבוה יותר. לאחר הקשת "PF4", תועברנה היתרות שנוצרו לשדות המקור, תאריך הסיום הקודם יועבר לתאריך התחלת החישוב, על המשתמש להזין תאריך סיום חדש. ניתן להזין תשלום לתאריך זה.
PF5" .3" – פטור ויחוס תשלום: יוצגו הנתונים המתייחסים לתשלום והשפעתו: יתרה לאחר תשלום : אם נרשום סכום תשלום, יתבצע יחוס התשלום לקרן, הצמדה, וריבית. עודפי התשלום יכסו את יתרת הקנס. יחוס תשלום: היחס באחוזים בו פוצל התשלום. פטור 187א : שעור הפטור, הסכום שזוכה והשפעתו.

נתוני עזר במע"מ שאילתא EZER

בשאילתא זו ניתן למצוא נתונים על תקרות, שעורי מע"מ, מועדי דיווח, שיעורי הקנסות ועוד. יש להכנס באמצעות הקשת קוד בן 2 הספרות ולקבל את ההסברים והנתונים הרלוונטיים.

_ 11 דווח דו חודשי
_ 12 מועד דווח דו חודשי
_ 13 מועד דווח חד חודשי
_ 21 שעורי מע"מ – עוסקים
_ 22 שעורי מע"מ – מלכ"רים
_ 23 שעורי מע"מ – מוסדות כספיים
_ 24 שעורי מע"מ – רש"פ
_ 26 שיעור החזר לליטר סולר – תעשיה
_ 27 שיעור החזר לליטר סולר – תחבורה
_ 28 שיעור החזר לליטר סולר – מוניות
_ 31 עוסק זעיר – פטור
_ 32 עוסק זעיר – הגדרות
_ 41 דוח להחזר עודף מס-תשומות במשרד
_ 45 קביעה מנימאלית על גבי דו"ח
_ 51 קנס פיגור הגשה
_ 61 קנס חוב עד 31/12/80 (פיגור עד 6 חודשים)
_ 62 קנס חוב עד 31/12/80 (פיגור מעל 6 חודשים)
_ 63 קנס חוב שבועי מ 1/1/81
_ 71 חישוב הפרשי הצמדה/ריבית עד 31/12/86
_ 72 חישוב הפרשי הצמדה/ריבית מ 1/1/87
_ 81 דמי גביה (הוצאות התראה והרשאה)
_ 82 דמי גביה (הוצאות עיקול)
_ 91 קנס על אי ניהול ספרים
_ 92 הוצאת חשבונית-מס
_ 93 ניהול פנקסי חשבוניות
_ 95 רכבים מסחרים הנכללים בתוספת 4 לתקנות מעמ
_ 96 רכבים מסחרים שאינם בתוספת 4 לתקנות מעמ