דוקומנטציה

קוד סוג תיק במע"מ

00 – תיק בבירור (חסר חלק ב' ברישום)
02 – תיק שירד לקובץ היסטורי
05 – עסקה אקראית
06 – תיק סגור שטרם דווח על מלאי
07 – סגור עקב איחוד
08 – סגור עקב פיצול
09 – סגור עקב חיסול
14 – פושט רגל / חובות מסופקים
17 – מנותק ,לא ידוע
18  סגור שירד מהארץ
20 – חסר פעילות עסקית, או פטור
21 – השכרת נכסים
22 – סרבן , (חברה או עצמאי)
30 – מייצג ללא פעילות
48 – עוסק מורשה שלא ידוע אופן נה"ס
52 – עוסק מורשה,שנמנה על מקצוע חפשי
60 – חברה בפרוק
61 – איחוד עוסקים
62 – חברה מורשית
63 – הקפאת הליכים
64 – חברה בהקמה
80 – חברה בפירוק